КАНТАКТ

Функцыі старшыні арганізацыі выконвае Першы сакратар. Ён прадстаўляе структуру, мае права падпісваць усе юрыдычныя акты, якія не супярэчаць Статуту ды праграме арганізацыі. 

Першы сакратар Інфармацыйна-асветніцкай установы «Інстытуцыйнага развіцця»:  Дзмітрый Юр’евіч Кісель

Сіс паўнамоцтваў старшыні – Першага сакратара:  

— арганізуе працу арганізацыі; 

— ажыццяўляе кантроль  за выкананнем рашэнняў;

— прызначае на пасаду і вызваляе ад пасады супрацоўнікаў арганізацыі, а таксама валанцёраў;

— прымае рашэнні пра стварэнне філіялаў і прадстаўніцтваў;

— прымае рашэнні пра ўступ у склад і выхаду са складу ўдзельнікаў асацыяцый, гаспадарчых грамад  ды таварыстваў;

— прымае рашэнні пра канцэпцыю развіцця арганізацыі;

— вызначае арганізацыйную структуру;

— прадстаўляе на афіцыйных мерапрыемствах арганізацыю;

— складае дамовы;

— выдае даверанасці, адкрывае ў банках разліковы і іншыя рахункі;

— выдае ўказы і дае ўказанні абавязковыя для выканання ўсімі супрацоўнікамі і валанцёрамі;

— нясе непасрэдную адказнасць за дзейнасць арганізацыі.

Кантрольна-рэвізійным, кансультацыйным органам Інфармацыйна-асветніцкай установы «Інстытуцыйнага развіцця», з правам ганаровага кіраўніцтва, з’яўляецца Савет Установы (СУ).

Склад Савета Ўстановы (СУ): Ігар Юр’евіч Салавей (старшыня Савета, адказны за сувязі з грамадскасцю), Дзяніс Аляксандравіч Пацоўскі, Міхаіл Леанідавіч Коржыч, Дзмітрый Паўлавіч Вінаградаў, Сяргей Валер'евіч Жорнік.

225730, Пінскі раён, в.Пінкавічы, вул. Зорная, 12 к.45;                                            
тэл.: +375291649926, e-mail: usa-by@tut.by, http://ir.na.by/                                      
р/р 3015300062636 ААТ «Белгазпрамбанк» код 153001742                                     
горад Пінск вул.Савецкая, 20 УНП 291251508


Функции председателя организации исполняет Первый секретарь. Он представляет структуру, вправе подписывать все юридические акты, которые не противоречат уставу и программе организации.

Первый секретарь Информационно-просветительского учреждения «Институционального развития»: Дмитрий Юрьевич Кисель

Список полномочий председателя – Первого секретаря:

— организует работу организации;

— осуществляет контроль  за выполнением решений;

— назначает на должность и освобождает от должности сотрудников организации, а также волонтёров;

— принимает решения о создании филиалов и представительств;

— принимает решения о вступлении в состав и выходе из состава участников ассоциаций, хозяйственных обществ и товариществ;

— принимает решения о концепции развития организации;

— определяет организационную структуру;

— представляет на официальных мероприятиях организацию;

— заключает договоры;

— выдаёт доверенности, открывает в банках расчётный и другие счета;

— издаёт указы и даёт указания обязанные для выполнения всеми сотрудниками и волонтёрами;

— несёт непосредственную ответственность за деятельность организации.

Контрольно-ревизионным, консультационным органом Информационно-просветительского учреждения «Институционального развития», с правом почётного руководства, является Совет Учреждения (СУ).

Состав Совета Учреждения (СУ): Игорь Юрьевич Соловей (председатель  Совета, ответственный за связи с общественностью), Денис Александрович Пацовский, Михаил Леонидович Коржич, Дмитрий Павлович Виноградов,  Сергей Валерьевич Жорник.

Share Button