АБ’ЯДНАННЕ

Loga_GPOO

Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся»

— з'яўляецца добраахвотным аб'яднаннем грамадзян, якія ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку аб'ядналiся на аснове агульнасці інтарэсаў для сумеснай рэалізацыі грамадзянскіх, сацыяльных, культурных і іншых правоў. ГАГА «Садружнасць Палесся» мае статус Брэсцкага абласнога аб'яднання. 

Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся» утворана 19 сакавіка 2017 года на базе Інфармацыйна-асветніцкай установы «Інстытуцыйнага развіцця» і з'яўляецца ягонай правапераемніцай. Дзяржаўная рэгістрацыя ГАГА «Садружнасць Палесся» адбылася 12 мая 2017 года. Рэгістрацыю ажыццявіла Галоўнае ўпраўленне юстыцыі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта. 

Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся» мае мэту: стварэнне ўмоў для ўсебаковага развiцця грамадзян, раскрыцця іх творчага патэнцыялу; садзейнічанне развіццю грамадзянскай супольнасці, заснаванага на патрыятычных, гістарычных і гуманітарна-культурных каштоўнасцях беларускага народа.

Прадметам дзейнасці ГАГА «Садружнасць Палесся» з'яўляецца распрацоўка, рэалізацыя і ўдзел у міжнародных, рэгіянальных і лакальных інавацыйных праграмах і праектах у галіне культуры, навукі, палітыкі, эканомікі, экалогіі, турызму, а таксама ў сацыяльна-грамадскай сферах — якія складаюць аснову развіцця грамадзянскай супольнасці.

Для дасягнення статутных мэтаў ГАГА «Садружнасць Палесся» ставіць перад сабой наступныя задачы:

• захаванне і папулярызацыя рэгіянальнай і агульнанацыянальнай гісторыі;
• папулярызацыя і прасоўванне аўтэнтычнай культуры, традыцый Брэсцкага краю ў агульнанацыянальным кантэксце Рэспублікі Беларусь;
• падтрымка і рэалізацыя ініцыятываў, накіраваных на інтэлектуальнае, духоўнае, фізічнае развіццё грамадзян;
• выхаванне ў членаў ГАГА «Садружнасць Палесся» патрыятызму, як найважнейшай духоўна-маральнай і сацыяльнай каштоўнасці;
• прапаганда турыстычнай прывабнасці Брэсцкага краю і прыцягненне інвестыцый у лакальную турыстычную сферу. 

Для рэалізацыі пастаўленых задач ГАГА «Садружнасць Палесся» ў сваёй дзейнасці выкарыстоўвае наступныя метады: 

• падтрымка ініцыятыў, праектаў і правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на дасягненне статутных мэтаў;
• садзейнічанне распрацоўцы і правядзенні навуковых даследаванняў, навукова-практычных канферэнцый, сімпозіумаў, нарад, конкурсаў, выстаў і семінараў;
• арганізацыя пошуку гістарычных звестак і дакументаў у архіўных установах;
• узаемадзеянне з органамі дзяржаўнай улады і кіравання, сродкамі масавай інфармацыі для дасягнення статутных мэтаў;
• арганізацыя турыстычнай дзейнасці ў парадку, устаноўленым заканадаўствам;
• арганізацыя асветніцкай і спартыўна-масавай дзейнасці;
• маніторынг грамадскай думкі;                                                                                                                                   
• ажыццяўленне дзейнасці, звязанай з атрыманнем і размеркаваннем гуманітарнай дапамогі;
• арганізацыя мерапрыемстваў па зборы сродкаў, неабходных для рэалізацыі статутных мэтаў і задач, правядзенне дабрачынных мерапрыемстваў;
• узаемадзеянне з грамадскімі арганізацыямі і аб'яднаннямі, фондамі, і іншымі камерцыйнымі і некамерцыйнымі арганізацыямі, супрацоўніцтва з якімі можа садзейнічаць павышэнню эфектыўнасці працы арганізацыі;
• прадстаўленне законных інтарэсаў членаў ГАГА «Садружнасць Палесся» ў органах дзяржаўнай улады і кіравання, абарона іх правоў і законных інтарэсаў.                                                                                      

Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся» можа ўдзельнічаць у стварэнні і ўступаць у саюзы (асацыяцыі) грамадскіх аб'яднанняў, ўступаць у міжнародныя саюзы (асацыяцыі) грамадскіх аб'яднанняў. ГАГА «Садружнасць Палесся» мае права падтрымліваць прамыя міжнародныя кантакты і сувязі, заключаць і адпаведныя пагадненнi i ажыццяўляць iншую дзейнасць, якая не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь, у тым ліку міжнародных дамоваў Рэспублікі Беларусь. ГАГА «Садружнасць Палесся» супрацоўнічае з іншымі грамадскімі арганізацыямі на прынцыпе ўзаемнай павагі.

Нас аб'ядноўвае любоў да Палесся!

Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья»

— является добровольным объединением граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав. ГПОО «Содружество Полесья» имеет статус Брестского областного объединения.

Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья» образовано 19 марта 2017 года на базе Информационно-просветительского учреждения «Институционального развития» и является его правопреемницей. Государственная регистрация ГПОО «Содружество Полесья» состоялась 12 мая 2017 года. Регистрацию осуществило Главное управление юстиции Брестского областного исполнительного комитета.

Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья» имеет цель: создание условий для всестороннего развития граждан, раскрытия их творческого потенциала; содействие развитию гражданского общества, основанного на патриотических, исторических и гуманитарно-культурных ценностях белорусского народа.

Предметом деятельности ГПОО «Содружество Полесья» является разработка, реализация и участие в международных, региональных и локальных инновационных программах и проектах в областях культуры, науки, политики, экономики, экологии, туризма а также в социально-общественной сферах – составляющих основу развития гражданского общества.

Для достижения уставных целей ГПОО «Содружество Полесья» ставит перед собой следующие задачи:

•  сохранение и популяризация региональной и общенациональной истории;
• популяризация и продвижение аутентичной культуры, традиций Брестского края в общенациональном контексте Республики Беларусь;
•  поддержка и реализация инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное, физическое развитие граждан;
• воспитание у членов ГПОО «Содружество Полесья» патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;
• пропаганда туристической привлекательности Брестского края и привлечение инвестиций в локальную туристическую сферу.

Для решения поставленных задач ГПОО «Содружество Полесья» в своей деятельности использует следующие методы:

• поддержка инициатив, проектов и проведение мероприятий, направленных на достижение уставных целей;
• содействие разработке и проведению научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, конкурсов, выставок и семинаров;
• организация поиска исторических сведений и документов в архивных учреждениях;
• взаимодействие с органами государственной власти и управления, средствами массовой информации для достижения уставных целей; 
• организация туристической деятельности в порядке, установленном законодательством;
• организация просветительской деятельности;
• мониторинг общественного мнения;
• осуществление спортивно-массовой деятельности;
• осуществление деятельности, связанной с получением и распределением гуманитарной помощи;
• организация мероприятий по сбору средств, необходимых для реализации уставных целей и задач, проведение благотворительных мероприятий;
• взаимодействие с общественными организациями и объединениями, фондами, и иными коммерческими и некоммерческими организациями, сотрудничество с которыми может содействовать повышению эффективности работы организации;
• представление законных интересов членов ГПОО «Содружество Полесья» в органах государственной власти и управления, защита их прав и законных интересов.

Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья» может участвовать в создании и вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений, вступать в международные союзы (ассоциации) общественных объединений. ГПОО «Содружество Полесья» имеет право поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать и соответствующие соглашения и осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Беларусь, в том числе международным договорам Республики Беларусь. ГПОО «Содружество Полесья» сотрудничает с другими общественными организациями на принципе взаимного уважения.

Нас объединяет любовь к Полесью!

Share Button