АРГАНІЗАЦЫЯ

Некамерцыйная арганізацыя – Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Інстытуцыйнага развіцця» – створана для распрацоўкі і рэалізацыі міждзяржаўных, рэгіянальных і лакальных інавацыйных праграм ды праектаў у культуры, навуцы, палітыцы, эканоміцы, а таксама ў ваеннай і сацыяльна-грамадскай сферах – складнікаў асновы міждзяржаўнага дыялогу. Арганізацыя дзейнічае ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і Статутам, які зацверджаны на пашыраным паседжанні 17 жніўня 2014 года. Дзяржаўная рэгістрацыя адбылася 22 верасня 2014 году.
 
Наша місія: садзейнічанне ва ўмацаванні дыялогу, партнёрства паміж Рэспублікай Беларусь з аднаго боку і  Злучанымі Штатамі Амерыкі, Еўрапейскім Саюзам з другога боку, праз культурна-гуманітарныя сувязі.
 
Арганізацыя мае права прыцягваць да працы валанцёраў і іншых асоб, якія без аплаты і прымусу, зыходзячы з асабістай зацікаўленасці і на аснове вольнага выбару, выконваюць працы на выгоду грамадства. Валанцёры не ўваходзяць у штат супрацоўнікаў і маюць права пацвярджаць сваю прыналежнасць да арганізацыі дакументам, які выдаецца структурай.
 
Мэтай з’яўляецца садзейнічанне ва ўмацаванні дыялогу, партнёрства паміж Рэспублікай Беларусь і Злучанымі Штатамі Амерыкі і Еўрапейскім Саюзам, праз распрацоўку і рэалізацыю міждзяржаўных, рэгіянальных і лакальных інавацыйных праграм і праектаў у культуры, навуцы, палітыцы, эканоміцы, а таксама ў ваеннай і сацыяльна-грамадскай сферах – складнікаў асновы міждзяржаўнага дыялогу.
 
Прадметам дзейнасці «Інстытуцыйнага развіцця» з’яўляецца ажыццяўленне ў адпаведнасці з дзейсным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь наступных напрамкаў дзейнасці, скіраваных на дасягненне мэты, дзеля якіх створана арганізацыя:
 
— распрацоўка, фінансаванне і правядзенне навуковых даследаванняў, навукова-практычных канферэнцый, сімпозіумаў, нарад, конкурсаў, выстаў і семінараў, у тым ліку міжнародных;
— ажыццяўленне мерапрыемстваў па сувязі з грамадскасцю;
— падтрымка навукова-даследчай дзейнасці, у тым ліку фінансавая;
— маніторынг грамадскай думкі;
— стварэнне інфармацыйнага банка дадзеных новых тэхналогій і досведу развіцця рэгіёна;
— вытворчасць і рэалізацыя відэапрадукцыі;
— рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць па выпуску і рэалізацыі літаратуры і перыядычных выданняў;
— фінансавая падтрымка кнігавыдаўніцтва, а таксама перыядычных выданняў, спецыялізаванай і мастацкай літаратуры, вытворчасць навучальна-асветніцкіх дапаможнікаў;
— арганізацыя пошуку гістарычных звестак і дакументаў у архіўных установах;
— арганізацыя турыстычнай дзейнасці;
— арганізацыя дзейнасці бібліятэк, чытальных залаў, інтэрнэт-клубаў і адукацыйных курсаў;
— садзейнічанне ў прыцягненні айчынных і замежных інвестыцый, крэдытаў для рэалізацыі прыярытэтных накірункаў дзейнасці арганізацыі шляхам правядзення мерапрыемстваў па прыцягненню сродкаў беларускіх, амерыканскіх ды іншых фундатараў, у тым ліку шляхам правядзення конкурсаў, аўкцыёнаў выстаў ды латарэй;
— узаемадзеянне з грамадскімі арганізацыямі і аб’яднаннямі, фондамі, ды іншымі камерцыйнымі і некамерцыйнымі арганізацыямі, супрацоўніцтва з якімі можа садзейнічаць падвышэнню эфектыўнасці працы арганізацыі.
 
 


Некоммерческая организация Информационно-просветительское учреждение «Институционального развития» создано для разработки и реализации межгосударственных, региональных и локальных инновационных программ и проектов в областях культуры, науки, политики, экономики, а также военной и социально-общественной сферах – составляющих основу межгосударственного диалога. Организация действует в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом, который утвержден 17 августа 2014 года. Государственная регистрация произошла 22 сентября 2014 года. 
 
Наша миссия: содействие в укреплении диалога, партнерства между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом  через культурно-гуманитарные связи.
 
Организация имеет право привлекать к работе волонтеров и иных лиц, которые без оплаты и принуждения со стороны, исходя из личной заинтересованности  и на основе свободного выбора, выполняет работы на благо общества. Волонтеры не входят в штат сотрудников и имеют право подтверждать свою принадлежность к организации документом, выдаваемым структурой. 
 
Целью является содействие в укреплении диалога, партнерства между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, через разработку и реализацию межгосударственных, региональных и локальных инновационных программ и проектов в областях культуры, науки, политики, экономики, а также военной и социально-общественной сферах – составляющих основу межгосударственного диалога.
 
Предметом деятельности «Институционального развития» является осуществление в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь следующих видов деятельности, направленных на достижение цели, ради которых создана организация:
 
— разработка, финансирование и проведение научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, конкурсов, выставок и семинаров, в том числе международных;
— осуществление мероприятий в области связи с общественностью;
— поддержка научно-исследовательской деятельности, в том числе финансовая;
— мониторинг общественного мнения;
— создание информационного банка данных новых технологий и опыта развития региона;
— производство и реализация видеопродукции;
— редакционно-издательская деятельность по выпуску и реализации литературы и периодических изданий;
— финансовая поддержка книгоиздания, а также периодических изданий, специализированной и художественной литературы, производство учебно-наглядных пособий;
— организация поиска исторических сведений и документов в архивных учреждениях;
— организация туристической деятельности;
— организация деятельности библиотек, читальных залов, интернет-клубов и образовательных курсов;
—  содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, кредитов для реализации приоритетных направлений деятельности организации путем проведения мероприятий по привлечению средств белорусских, американских и иных инвесторов, в том числе путем проведения конкурсов, аукционов выставок и лотерей;
—  взаимодействие с общественными организациями и их объединениями, фондами, и иными коммерческими и некоммерческими организациями, сотрудничество с которыми может содействовать повышению эффективности работы организации.
Share Button